Black Bears - CamSharpe

Black Bear Cub, Jasper National Park, Canada.